Veřejná zakázka: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7404
Systémové číslo: P21V00000097
Evidenční číslo zadavatele: 36525f
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-010978
Datum zahájení: 30.03.2021
Nabídku podat do: 04.05.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)“.

Jedná se o rekonstrukci silnice II/325, a to od křižovatky se silnicí II/299 (ZÚ - pasportní km 33,251) po křižovatku se silnicí I/16 v obci Dolní Olešnice (KÚ - pasportní km 35,757). Součástí předmětné stavby je též mostní objekt ev.č. 325-015 a dvě nově navržené opěrné zdi podél toku Labe.

Stávající vozovka vykazuje viditelné poruchy (trhliny), dochází k deformaci vozovky a k postupné ztrátě životnosti asfaltové vozovky a k další degradaci vozovkových vrstev. V některých řešených úsecích silnice je navržena kompletní plná výměna vozovkových vrstev. Rovněž stávající most ev.č. 325-015 nevyhovuje jak z hlediska šířkových parametrů, tak z hlediska únosnosti, proto bylo rozhodnuto o jeho kompletní přestavbě ve stávajícím místě včetně požadovaného rozšíření. Projektová dokumentace navrhuje sanace krajnic, ke kterým dochází zejména z důvodu podemílání silničního tělesa tokem Labe nebo nevhodného podloží vozovky v krajnici vozovky. Sanace představuje výstavbu dvou nových opěrných zdí (SO252 a SO253) podél toku a výměnu nevhodného podloží v tl. 0,5m za vhodný materiál dle ČSN 736133.

V rámci stavby nevzniknou žádné nové hospodářské sjezdy. Nedojde u nich k směrovým, výškovým ani šířkovým změnám, dojde pouze k obnově stávajícího povrchu, a to pouze v místě napojení na silnici II/325. Součástí stavby je též rekonstrukce silničního odvodnění a tím zajištění jeho správné funkčnosti. Veškeré stávající propustky (kromě konce úseku) pod silnicí II/325 budou nahrazeny novými ve stávajících místech. Nově budou propustky provedeny se šikmými čely, jinak k žádným změnám nedojde. Dále dojde k nahrazení dvou stávajících kanalizačních šachet a dvou uličních vpustí na začátku stavby.

Nově bude doplněn propustek v km 4,970, tři horské vpusti a šest uličních vpustí. Nově budou také doplněny tři propustky pod sjezdy a to v km 5,432, km 6,284 a km 6,395. Součástí rekonstrukce odvodnění je také navrhovaná reprofilace příkopů, což znamená obnovení jejich tvaru dle ČSN 736101 (trojúhelníkový tvar) a prohloubení do takové míry, aby byl zajištěn plynulý odtok dešťových vod z komunikace.

V rámci zvýšení bezpečnosti pohybu chodců bude realizováno doplnění nástupišť autobusové zastávky Mostek, Debrné, mlýn a přístupových tras k těmto nástupištím, dále doplnění dělícího ostrůvku v místě přechodu pro chodce. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu bude také dosaženo doplněním bezpečnostního zařízení. Jedná se zejména o doplnění silničních svodidel podél toku Labe a dále pak směrových sloupků. Trvalé svislé dopravní značení bude obnovenou pouze v rozsahu stávajícího, dojde pouze k doplnění dopravního zařízení Z3 v zatáčkách o malých poloměrech. Vodorovné dopravní značení bude provedeno nově s dělící čarou v celé délce úseku.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DUSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, datum zpracování 09/2019, číslo zakázky: 1440, zodpovědný projektant Ing. Pavel Hanyk. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 110 377 612 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy