Veřejná zakázka: „Zpracování projektové dokumentace – PPP Trutnov“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4966
Systémové číslo VZ: P18V00000370
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.05.2018
Nabídku podat do: 28.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Zpracování projektové dokumentace – PPP Trutnov“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále i jako „PD“) ve všech stupních na kompletní rekonstrukci stávajícího objektu v ulici Lipová č. p. 107 a č. p. 223, Trutnov, cílem rekonstrukce je vytvoření vzdělávacího a poradenského centra Královéhradeckého kraje. V rámci projektové dokumentace budou mimo jiné zpracovány bezbariérový přístup, zpevněné plochy a vybavení. Předmět plnění se skládá z následujících částí:
a) Zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR);
b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) (pokud bude možné realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění – dále též „spojená DUR+DSP“);
c) Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (PDPS) a spolupráce při výběru dodavatele (v rámci zpracování PDPS bude zpracována taktéž dokumentace architektonicko-výtvarného řešení (interiérů) jako samostatná dokumentace);
d) autorský dozor na stavbě v rozsahu až 640 hodin.
Stávající stav a nástin cílového stavu jsou obsahem studie proveditelnosti, která je přílohou této výzvy. Zpracovatelem studie proveditelnosti je společnost ATIP a.s., Pražská 169, 541 31 Trutnov.
Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků.
Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 zadávacích podmínek – návrhem smlouvy a přílohou č. 2 zadávacích podmínek – Studie proveditelnosti. Zpracovatelem studie proveditelnosti je společnost ATIP a.s., Pražská 169, 541 31 Trutnov.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 440 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy