Veřejná zakázka: III/28440 Tetín – Vřesník – kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4959
Systémové číslo VZ: P18V00000363
Evidenční číslo zadavatele: 33132, 33153
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-015305
Datum zahájení: 11.05.2018
Nabídku podat do: 18.06.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/28440 Tetín – Vřesník – kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/28440 Tetín – Vřesník – kř. s III/28442 a III/28441 Bukovina“ Opravovaný úsek zahrnuje dvě silnice III. třídy. Jedná se o silnici III/28440 v úseku Tetín (křižovatka se silnicí II/284) – křižovatka se silnicí III/28442 o délce 5,914 km a o silnici III/28441 od křižovatky se silnicí III/28440 až na konec obce Bukovina o délce 0,698 km. Celková délka opravovaného úseku činí 6,612 km.
Stavba se nachází v okrese Jičín v k.ú. Tetín, Vřesník u Tetína, Bukovina u Pecky a Pecka. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude bezespará.

Sekce stavby
I. sekce
I. ETAPA (rok 2018)
SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2018)
SO 101.2 Silnice III/28440 - km 1,755 - 4,125
SO 150.1 Dopravně inženýrská opatření (rok 2018)
II. sekce
II. ETAPA (rok 2019)
SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady (rok 2019)
SO 101.1 Silnice III/28440 - km 0,015 - 1,755
SO 101.3 Silnice III/28440 - km 4,125 - 5,930
SO 102 Silnice III/28441
SO 150.2 Dopravně inženýrská opatření (rok 2019)
SO 151 Oprava objízdných tras (rozpočtový objekt)

SO 101 Silnice III/28440 (SO 101.1 + SO 101.2 + SO 101.3). Objekt řeší zesílení stávající konstrukce vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání a navýšení nivelety o cca 12 cm. V úseku intravilánu obce Vřesník (km 1,38 - 1,8) je z důvodu výškového napojení na okolní křižovatky, účelové komunikace a sjezdy navržena oprava konstrukce vozovky rozfrézováním a recyklací stávajících vrstev (případně doplnění vhodného kameniva), reprofilací povrchu a položením nové ložné a obrusné vrstvy. Nová konstrukce vozovky se na stávající konstrukci silnice napojí stupňovitě s přesahem 0,25 m v tloušťce 0,12 m, spára v místě napojení nového povrchu na stávající bude zaříznuta a řádně zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou.
Stávající šířkové uspořádání zůstane zachováno, v extravilánu bude konstrukce vozovky rozšířena na minimální šířku zpěvnění 5 m. Pro zajištění bezpečného míjení větších vozidel jsou navrženy výhybny – rozšíření vozovky na 5,5 m v délce 25 m. Ve většině úseku trasy bude předmětem stavby zesílení stávající konstrukce vozovky položením ložné a obrusné vrstvy (ACO 11+ tl. 40mm, ACL 16+ tl. 50mm). V místech výrazných výtluků a rozpadu povrchu dojde
k výměně podkladní vrstvy (ACP 16 tl. 50-80mm). V místech příčných překopů a propustků a v místech rozšíření vozovky je navržena plná konstrukce vozovky. Napojení na stávající nezpevněné sjezdy bude
provedeno výškovým vyrovnáním vrstvou z hutněné štěrkodrti. V rámci stavby je řešeno pročištění, prohloubení a zprůtočnění všech stávajících příkopů. Stávající uliční vpusti zůstanou zachovány, na krajnicích budou nově zřízeny mělké dlážděné rigoly – žlábky ze žulové dlažby 8/10 do betonu. Žlábky budou zaústěny do stávajících uličních vpustí. Všechny propustky v místě sjezdů a napojení účelových komunikací budou obnoveny. Propustky v místě trasy silnice budou kompletně vybourány. Světlost propustků zůstane zachována. Čela propustků budou provedena jako šikmá odlážděná z přírodního kamene do betonu C20/25.

SO 102 Silnice III/28441
Objekt řeší zesílení stávající konstrukce vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání a navýšení nivelety v extravilánu o cca 12 cm. V úseku intravilánu obce Bukovina (km 0,400 – 0,460) je z důvodu výškového napojení na okolní křižovatku, účelové komunikace a sjezdy navržena oprava konstrukce vozovky
rozfrézováním a recyklací stávajících vrstev, reprofilací povrchu a položením nové ložní a obrusné vrstvy. V úseku km 0,560 – 0,700 je navržena z důvodu zjištěného neúnosného podloží kompletní výměna konstrukce vozovky včetně zřízení aktivní zóny. Stávající šířkové uspořádání zůstane vzhledem k charakteru komunikace a intenzitám provozu zachováno. Pouze v úseku km 0,560 – 0,580 v prostoru autobusové zastávky dojde k rozšíření vozovky o 1 m s náběhovými
klíny 5 m. Ve většině úseku trasy bude předmětem stavby zesílení stávající konstrukce vozovky položením ložné a obrusné
vrstvy (ACO 11+ tl.40mm, ACL 16+ tl. 50mm). V místech výrazných výtluků a rozpadu povrchu dojde k výměně podkladní vrstvy (ACP 16 tl. 50-80mm). Tato konstrukce bude použita v extravilánu (km 0,020 – 0,400) a části intravilánu (km 0,460 – 0,560). V místě příčného překopu u propustku je navržena plná konstrukce vozovky. V rámci stavby v extravilánu dojde k pročištění, prohloubení a zprůtočnění všech stávajících příkopů. Stávající uliční vpusti zůstanou zachovány, na krajnicích budou nově zřízeny mělké dlážděné rigoly – žlábky
ze žulové dlažby 8/10 do betonu. Žlábky budou zaústěny do stávajících uličních vpustí. Propustek v km 0,324 bude kompletně vybourán a znovu obnoven.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, datum zpracování 01/2017, číslo zakázky: 16_060-A, zdopovědný projektant: Ing. Miroslav Větrovský. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 44 097 793 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy