Veřejná zakázka: II/303 Police nad Metují – Pěkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4652
Systémové číslo VZ: P18V00000056
Evidenční číslo zadavatele: 34110
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-004862
Datum zahájení: 08.02.2018
Nabídku podat do: 29.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/303 Police nad Metují – Pěkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/303 Police nad Metují - Pěkov“.
Veřejná zakázka se skládá ze tří sekcí (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):
I. sekce: II/303 Police nad Metují, Ostašská
Jedná se o komunikaci silnice II. třídy (zákon č. 13/1997 Sb. §8) II/303 v úseku od km 17,047 (ZÚ = pracovní spára před křižovatkou II/303 a místní komunikací – ul. Na Sibiři) do km 17,666 (KÚ = návaznost na akci II/303 Police nad Metují – Bukovice) v celkové délce 619 m. Stavba se nachází v intravilánu, v zastavěné oblasti města Police nad Metují. Úsek je řešen dle ČSN 736110 jako dvoupruhová, obousměrná místní komunikace. Projektová dokumentace řeší úpravu hlavního dopravního prostoru, obnovu krytových vrstev včetně lokálních oprav a sanací, výstavbu bezpečnostních prvků v podobě středních ostrůvků. Součástí stavby bude úprava hlavního dopravního prostoru (rekonstrukce stávajících silničních obrub, výstavba ochranných ostrůvků), sanace okrajů vozovky, návrh nových a kompletní výměna stávajících uličních vpustí včetně přípojek, rekonstrukce opěrných zdí, oprava krytových vrstev, lokální opravy, návrh trvalého a přechodného dopravního značení (nově provedeny jízdní pruhy pro cyklisty) dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby.
Předmětem I. sekce zakázky jsou následující objekty pro jednotlivé zadavatele:
pro Královéhradecký kraj:
SO 001 Všeobecné a předběžné položky
SO 101 Silnice II/303 km 17,047 – 17,666
SO 102 Chodníky a vjezdy
SO 103 Sanace
SO 104 Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření
SO 201 Opěrné zdi
SO 301 Úprava šachet

pro Město Police nad Metují:
SO 000 Všeobecné a předběžné položky
SO 001 Bourací práce a příprava území
SO 001-1 Výměna aktivní zóny
SO 001-2 Úprava materiálu parapláně
SO 101 Křižovatka silnice II/303 km 17,070 a ul. Na Sibiři
SO 102 Záliv pro podélné parkování
SO 103 Chodníky a vjezdy
SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem
SO 105 Dopravní značení
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 801 Vegetační úpravy
II. sekce: II/303 Bukovice u Berku
Jedná se o komunikaci silnice II. třídy II/303 v úseku od km 18,220 (ZÚ = před hotelem U Berků) do km 18,555 (KÚ = vedle vjezdu do přilehlé továrny) v celkové délce 335 m. Stavba se nachází v intravilánu, v zastavěné oblasti obce Bukovice. Předmětem stavby je obnovit a v rámci možností zlepšit parametry řešeného úseku průtahu silnice II/303 včetně souvisejících objektů. Projektová dokumentace řeší úpravu nevyhovujícího šířkového uspořádání komunikace, obnovu konstrukce vozovky odfrézováním do hloubky 90 mm a položení nových vrstev v tloušťce 120 mm. Je navrženo zvýšení nivelety o 30 mm. Dále je řešeno zvýšení bezpečnosti při nastupování do autobusů, obnovení odvodnění komunikace (kanalizace včetně uličních vpustí a jejich přípojek) a dojde k vyrovnání nebo předláždění dotčených přilehlých chodníků v nezbytném rozsahu. Je navržena jedna nová uliční vpusť (UV4) ve staničení km 18,278 napojená na Hlavňovský potok a uliční vpusť v autobusovém zálivu na levé straně (ve směru staničení) bude zrušena
III. sekce: II/303 Bukovice - Pěkov
Jedná se o komunikaci silnice II. třídy II/303 v úseku od km 19,180 do km 19,480 (KÚ = silnice II/303 – plynulá návaznost na realizovanou stavbu II/303 Průtah obcí Pěkov) v celkové délce 300 m. Stavba se nachází mezi obcemi Bukovice a Pěkov. Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/303 ve výše zmíněném úseku. Příčné uspořádání komunikace bude v rámci rekonstrukce v maximální možné míře sjednoceno. Větší část úseku se nachází v parametrech 2x3,0 m jízdní pruh, 2x0,25 m vodící proužky a dále navazují podobrubníkové rigoly (0,25 nebo 0,50 m), případně nezpevněná krajnice šíře 0,50 m. Na začátku staničení navazují navrhované úpravy na již zrekonstruovaný úsek s podobrubníkovým rigolem na levé straně, s krajnicí a svodidly na straně druhé. V oblasti směrového oblouku R2=200m došlo v rámci projektové dokumentace k lokálnímu rozšíření stávající šířky komunikace na pravé straně z důvodu sjednocení šířky jízdních pruhů. V návaznosti na toto rozšíření je navrženo prodloužení stávajícího svodidla po pravé straně komunikace až do staničení km 19,240. V celém úseku je navržen oboustranný vodící proužek šířky 0,25m. V celém úseku pak na vodicí proužky navazují podobrubníkové rigoly, případně nezpevněná krajnice. V rámci rekonstrukce komunikace II/303 bude provedena úprava stávajícího svahu pod Restaurací Ostaš, kde je uvažováno se zpevněním geomříží a následným zatravněním svahu. Dále se počítá s opravou objízdné trasy po místní komunikaci Žďár nad Metují.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 49 674 309 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
50004 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy