Veřejná zakázka: Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4650
Systémové číslo VZ: P18V00000054
Evidenční číslo zadavatele: 34154
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-005809
Datum zahájení: 19.02.2018
Nabídku podat do: 11.04.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu – II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR“.

Stavba je rozdělena na tři části (nejedná se o části ve smyslu zákona):
1. II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR - PR I. část, (Starostín – Jetřichov)
2. II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR - PR II. část, (Jetřichov – Hejtmánkovice)
3. II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR - PR, rekonstrukce mostu ev.č. 302-005
1. II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR - I. část,
Předmětem této stavby je rekonstrukce stávající silnice II/302 v úseku státní hranice s Polskem – Meziměstí - Jetřichov. Celková délka úpravy komunikace je 4520m.
Součástí rekonstrukce je kompletní úprava krytu vozovky, lokální oprava podkladních vrstev vozovky a její rozšíření. Po provedení obrusných vrstev bude obnoveno vodorovné dopravní značení. V předmětném úseku dojde k rekonstrukci mostních objektů ev.č. 302-001 a ev.č. 302-004, 4 propustků a zdí a dešťové kanalizace.
V rámci této části bude realizována kanalizace v Jetřichovské křižovatce (není přesný termín) – je nutná koordinace se zhotovitelem kanalizace, který musí mít zajištěný přístup na staveniště.
Výstavba bude probíhat po etapách za částečných i úplných uzavírek dle PD.
2. II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR - II. část,
Účelem stavby je rekonstrukce komunikace II/302 nacházející se v Královéhradeckém kraji procházející intravilánem obcí Jetřichov a Hejtmánkovice. Celková délka upravovaného úseku je 3680m.
V úseku bude rekonstruováno 11 propustků.
Součástí rekonstrukce bude i čištění stávající dešťové kanalizace včetně uličních vpustí a jejich přípojek. Po provedení obrusné vrstvy bude obnoveno vodorovné dopravní značení z hladkého plastu.
Výstavba bude probíhat za částečných i úplných uzavírek dle PD.
3. II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR, rekonstrukce mostu ev.č. 302 -005,
Stávající mostní objekt je proveden jako dvoupólový šikmý přes inundaci. Nosnou konstrukci tvoří přesypané segmentové klenby z kamenného zdiva a prefabrikované betonové nosníky, které slouží jako rozšíření mostu. Prefabrikované nosníky jsou prostě uloženy na opěrách a křídlech spodní stavby. Spodní stavbu tvoří masivní kamenné opěry, kamenné zděné opěrné zdi a křídla. Na křídla mostu po obou stranách navazují zdi z kamenného zdiva. Předpokládá se založení spodní stavby plošným způsobem. Z lícní strany je povrch konstrukce pokryt vrstvou torkretového betonu.
Mostní svršek je tvořen železobetonovými monolitickými římsami, asfaltovou vozovkou, záchytný systém proveden jako trojmadlové zábradlí ze svařovaných ocelových trubek. Na pravou římsu navazuje před i za mostem chodník s krytem ze zámkové dlažby. Podél mostu v úrovni levé římsy je veden stávající vodovod.
Byly splněny požadavky Národního památkového ústavu.
Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace II/302 Vyloučená doprava bude vedena po objízdných trasách – podrobněji viz E. 2 Dopravně inženýrská opatření.
Stavba bude probíhat dva roky. V roce 2018 část 1 a 3, v roce 2019 část 2.
Sekce stavby:
I. sekce: rok 2018 – část 1 (II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR - I. část – Starostín Jetřichov) a část 3 (II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR, rekonstrukce mostu ev.č. 302 -005)
II. sekce: rok 2019 – část 2 (II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR - II. část – Jetřichov - Hejtmánkovice)
Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR - PR I. část a II. část, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří AF – CITYPLAN s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, datum zpracování 11/2015, číslo zakázky 15-2-086 a II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR-PR, rekonstrukce mostu ev. č. 302-05, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří AF – CITYPLAN s.r.o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, datum zpracování 12/2016, číslo zakázky 15-2-086m. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 103 802 387 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky