Veřejná zakázka: III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4503
Systémové číslo VZ: P17V00000794
Evidenční číslo zadavatele: 35941
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-033188
Datum zahájení: 24.11.2017
Nabídku podat do: 15.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn“.
Jedná se o rekonstrukci silnice III/3167 Černá Skála ve staničení km 5,514 – 7,653 v délce 2,142 km a silnice III/3169 Potštejn ve staničení 1,432 až předmostí mostu ev.č. 3169-2 v délce 0,985 km. Silnice III/3167 a III/3169 se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou. Celková délka rekonstruovaných úseků je 3,127 km. Na úseku se nachází most ev. č. 3167-4 a 5 propustků, které budou rekonstruovány. Dále bude provedena obnova a doplnění silničních svodidel, vodorovného a svislého dopravní značení. Bude provedeno zprůtočnění příkopů. Nezpevněná krajnice bude seříznuta a nově dosypána. Na závěr stavby bude provedena oprava objízdné trasy. Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.
Členění stavby na stavební objekty:
objekt SO 001.101 – Všeobecné a předběžné položky
objekt SO 001.201 – Všeobecné a předběžné položky
objekt SO 101.1 – Komunikace, úsek 1
Objekt řeší problematiku stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění stávající silnice III/3167 (km 0,000 – 2,142 stavebního staničení). Na úseku se nachází most ev.č. 3167-4. Po provedení lokálních hloubkových sanací proběhne celoplošná recyklace vrstev za studena s použitím kombinovaného pojiva (asfaltová emulze + cement) a pokládka nových asfaltových vrstev. V km 0,450 – 1,000 v úseku odb. Proruby – lom Černá Skála proběhne kompletní výměna konstrukce vozovky. Na úseku se nachází celkem 4 propustky, které budou rekonstruovány. Příkopy budou zprůtočněny. Dále bude provedena výměna a doplnění silničních svodidel a bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení.
objekt SO 101.2 – Komunikace, úsek 2
Objekt řeší problematiku stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění stávající silnice III/3169 (km 0,000 – 0,985 stavebního staničení). Po provedení lokálních hloubkových sanací proběhne celoplošná recyklace vrstev za studena s použitím kombinovaného pojiva (asfaltová emulze + cement) a pokládka asfaltových vrstev. Na úseku se nachází 1 propustek, který bude rekonstruován. Příkopy budou zprůtočněny a bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení.
objekt SO 180.1 Dopravně inženýrské opatření pro SO 101.1 a SO 201
objekt SO 180.2 Dopravně inženýrské opatření pro SO 101.2
Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky, avšak z důvodu zajištění dopravní obslužnosti lomu Černá Skála budou práce probíhat po polovinách vozovky. Vjezd nákladních automobilů do lomu musí být umožněn po celou dobu trvání rekonstrukce ze směru od Potštejna i ze směru od Prorub.
objekt SO 201 Most ev.č. 3167-4
Tento objekt počítá s kompletní demolicí stávajícího mostního objektu. Objekt pak zahrnuje kompletní výstavbu nového přesypaného objektu z ocelové flexibilní trouby. Na vtokové a výtokové straně objektu jsou navržena čela z drátokamenné (gabionové) konstrukce. Bude osazeno mostní zábradlí a záchytná svodidla. Na vtoku a výtoku mostu bude dno vodoteče z kamenné rovnaniny, pod mostem bude odlážděné. Pro zajištění dopravní obslužnosti lomu bude po dobu rekonstrukce mostu zřízeno mostní provizorium.
Sekce stavby:
I. sekce:
ETAPA I. (rok 2018) SO 101.2 – Komunikace, úsek 2
SO 180.2 - Dopravně inženýrské opatření pro SO 101.2
II. sekce:
ETAPA II. (rok 2019) SO 101.1 – Komunikace, úsek 1
SO 201 – Most ev. č. 3167-4
SO 180.1 - Dopravně inženýrské opatření pro SO 101.1 a SO 201
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří IDProjekt s.r.o., datum zpracování 05/2016, číslo zakázky 0112, zodpovědný projektant Ing. Pavel Matys. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 135 759 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy